MENDEL

MENDEL

Das Forschungsprojekt MENDEL hat das Ziel effiziente Verfahren für die Einführung der Elektromobilität im Öffentlichen Verkehr zu schaffen. Hierzu werden Optimierungsverfahren sowohl für die Verteilung der Ladeinfrastruktur, die betriebliche Planungsseite wie auch den operativen Betrieb entwickelt. Testfeld ist die Stadt Braunschweig mit einer Flotte von Elektrobussen und der zugehörigen Ladeinfrastruktur.

Im Rahmen der Optimierung werden verschiedene Teilziele verfolgt. Diese umfassen strategische Aspekte im Sinne einer optimalen Fahrzeugeinsatzplanung, taktische Aspekte im Sinne eines optimalen Lastmanagements im Betrieb und operative Aspekte einer ressourceneffizienten Betriebsführung in Verkehrsunternehmen. Hierbei werden Verfahren entwickelt, welche bei der betrieblichen Vorplanung die Umläufe, die Infrastruktur und die Verkehrssteuerung optimal aufeinander abstimmen.

Der Schwerpunkt von GEVAS software liegt hier in der Entwicklung einer zentralenbasierten ÖPNV-Beschleunigung im Umfeld des Kooperativen Verkehrsmanagements. Im Zusammenspiel mit dem ITCS werden die ÖV-Fahrzeuge zentralenseitig registriert, auf einer Karte verortet und basierend auf verschiedenen Optimierungskriterien wird eine ÖV-Anforderung zur Lichtsignalanlage transportiert. Das Steuerungsverfahren TRENDS wird für das kooperative Umfeld erweitert und reagiert einerseits auf die zentralenseitigen Anforderungen und stellt andererseits Informationen zur Fahrerassistenz zur Verfügung.

2017-11-29T16:57:07+01:00

MENDEL

The MENDEL research project embraces the goal of creating efficient procedures for introducing electro-mobility to public transportation. To reach this goal, optimization methods for the distribution of charging infrastructure, operational planning and deployment are being developed. The test area is the city of Braunschweig with a fleet of electro-busses and the associated charging infrastructure.

As part of these optimization measures, different preliminary goals are being pursued. These  include strategic aspects in terms of optimal vehicle deployment planning, tactical aspects such as optimal load management during operation and operative aspects of resource-efficient business management in traffic companies. In this respect, methods are being developed which, during operational preliminary planning, achieve an ideal balance between circulation, infrastructure and traffic control.

The main focus of GEVAS software lies in the development of center-based public transportation priority within the framework of cooperative traffic management. In conjunction with the Intermodal Transport Control System (ITCS), public transport vehicles are registered centrally, located on a map and, based on different optimization criteria, a public transport prioritization command is generated and transported to the traffic light system. The control procedure TRENDS is being enhanced for this cooperative environment and reacts, on the one hand, to requests from the center and provides, on the other hand, information to assist the driver.

2017-09-14T14:32:10+02:00

MENDEL

Projekt badawczy MENDEL obejmuje cele związane z tworzeniem efektywnych procedur, wprowadzających rozwiązania elektromobilności w transporcie publicznym. By osiągnąć ten cel opracowywane są metody optymalizacji rozmieszczania infrastruktury stacji ładujących, planowania i wdrażania operacyjnego. Obszarem testowym jest miasto Brunszwik (Dolna Saksonia), eksploatujące flotę autobusów elektrycznych, wraz z powiązaną infrastrukturą do ładowania pojazdów.

Jako część działań optymalizacyjnych dążymy do realizacji założeń wstępnych. Składają się na nie: aspekty strategiczne w zakresie optymalnego planowania wdrożeń pojazdów, aspekty taktyczne, jak optymalne zarządzanie obciążeniem podczas funkcjonowania oraz aspekty operacyjne wydajnego pod względem zasobów zarządzania przedsiębiorstwami branży komunikacyjnej. W związku z powyższym opracowywane są metody, które podczas operacyjnego planowania wstępnego pozwalają uzyskać idealną równowagę między kursowaniem linii autobusowych, wykorzystywaną infrastrukturą oraz sterowaniem ruchem.

Firma GEVAS software koncentruje się głównie na rozwoju – opartej o centrum sterowania – priorytetyzacji transportu publicznego w ramach platformy wspólnego zarządzania ruchem. W systemie ITCS (Intermodal Transport Control System) pojazdy transportu publicznego są rejestrowane w centrum, lokalizowane na mapie, a następnie w oparciu o różne kryteria optymalizacyjne, zostaje wygenerowana komenda nadająca pierwszeństwo tym pojazdom, która zostaje przesłana do systemu sygnalizacji świetlnej. Procedura sterująca TRENDS zostaje dla tego wspólnego środowiska rozszerzona i z jednej strony reaguje na żądanie z centrum sterowania, a z drugiej strony, dostarcza informację kierowcy wspomagając jego pracę.

2018-01-11T09:37:02+01:00
Go to Top