Project Description

Kraje związkowe Saksonii i Saksonii-Anhalt uruchamiają projekt efektywnego zarządzania ruchem, tak aby poprawić płynność ruchu i zaoferować lepszej jakości informacje o ruchu wszystkim użytkownikom dróg. Partnerzy projektu tworzą innowacyjną koncepcję zdecentralizowanego, kompleksowego zarządzania ruchem, która ma być dostępna dla mieszkańców regionu metropolitalnego Lipsk/Halle, lokalnego przemysłu logistycznego oraz publicznej sieci transportowej w środkowych Niemczech od 2009 roku.

Firma GEVAS software, jako partner stowarzyszony opracowała oprogramowanie do zarządzania ruchem i usług informacyjnych, które następnie zostało zintegrowane z pozostałymi systemami przez innych partnerów projektu. Miasto Lipsk odgrywa istotną rolę w projekcie sieci danych MOSAIQUE. Centrum zarządzania w Lipsku (VSMZ oznacza Verkehrssystem-Management-Zentrale ) z rozwiązaniami firmy GEVAS software stanowi platformę integrującą. Gromadzi nieprzetworzone dane pomiarowe z wszystkich detektorów w regionie Lipska i przekazuje je do partnerów projektu MOSAIQUE.

Firma GEVAS software pomaga swoim partnerom przy tworzeniu interfejsów w oparciu o standard (OTS – Open Traffic System) i dostarcza serwer OTS dla sieci danych MOSAIQUE. Serwer w centrum zarządzania ruchem VSMZ pozwala wszystkim użytkownikom sieci na odbiór danych z centrum poprzez interfejs OTS. Podsystem sterowania ruchem w Lipsku bedzie połączony z centralą zarządzania ruchem, jak również z modelem ruchu firmy PTV. Taki scenariusz demonstruje elastyczność i otwartość systemu zarządzania ruchem VTmanager firmy GEVAS software.

Czas trwania: 2005 – 2009

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii

Projekt wspierany przez Wolny Kraj Saksonia oraz  Land Saksonia-Anhalt