Energooszczędne sterowanie sieciowe w Salzburgu (Projekt SENS)

Energooszczędne sterowanie sieciowe w Salzburgu (Projekt SENS)

Z uwagi na zwiększające się natężenie ruchu, zatory i w konsekwencji zwiększenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, miasto Salzburg postanowiło rozpocząć działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. W projekcie SENS wykorzystano taką metodę sterwania sygnalizacją świetlną, by dynamicznie regulować ruch w pobliżu centrum miasta w celu łagodnego ograniczania liczby pojazdów poruszających się w tym miejscu.

W rezultacie intensywny ruch drogowy przenoszony jest poza centrum. Uwolniona w ten sposób przepustowość w tym obszarze zostaje użyta przez odpowiednią jednostkę zarządzającą ruchem w mieście do optymalizacji przepływu ruchu miejskiego dla bardziej przyjaznych środowisku środków transportu (komunikacja miejska). Celem tych działań jest zatem efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału.

Projekt SENS zastosowano w praktyce w połączeniu z naszym narzędziem VTmanager. Istniejący komputer ruchu OCIT outstation 2.0 został rozbudowany o moduł zarządzania strategicznego (VTmanager.strategy), sytuacji drogowej (DRIVERS) oraz sterowania sieciowego (PTV BALANCE) aby utworzyć zaawansowany i innowacyjny system zarządzania ruchem.

Od jesieni 2016, gdy sfinalizowano zakup systemu, miasto Salzburg ma do swojej dyspozyji 9 dynamicznych przekrojów dozujących ruch, które mogą być wykorzystane w okresach zmożonego natężenia pojazdów.

Fragment raportu końcowego po wdrożeniu projektu:
“Po zastosowaniu dozowania ruchu zmiany w jego natężeniu są wyraźnie dostrzegalne i mają pozytywny wpływ na czasy przejazdów środków komunikacji miejskiej. Na trasie wybranej do oceny systemu czasy przejazdu mogłyby ulec poprawie średnio o około 3 minuty.”

Wdrożenie systemu okazało się sukcesem zarówno pod względem politycznym, jak i technicznym, dlatego władze Salzburga zleciły rozbudowę systemu i jego rozszerzenie na kolejne obszary miasta. Rozbudowa zostanie przeprowadzona przez firmę GEVAS software latem 2017 roku.

2018-01-11T09:34:15+01:00

Salzburger Energieeffiziente Netzsteuerung (Projekt SENS)

Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung sowie der damit verbundenen Folgeeffekte wie Lärm und Luftschadstoffe, ist die Stadt Salzburg angehalten, Maßnahmen zur Minderung der Umweltbelastungen umzusetzen. Im Projekt „SENS“ wurde mittels Ampelsteuerung ein dynamischer Dosierring rund um den Innenstadtbereich errichtet, welcher die Menge der einfahrenden PKW sanft begrenzen soll.

Durch diese Maßnahme wird der Stau vom Zentrumsbereich auf die Außenbereiche verlagert. Die dadurch gewonnenen freien Kapazitäten im Innenstadtbereich werden zur Optimierung des Verkehrsflusses des Umweltverbundes (ÖPNV, nmIV) durch die Verkehrsplanung des Magistrats Salzburg genutzt. Im Zentrum dieser Maßnahme steht somit eine effiziente Nutzung der vorhandenen Potentiale.

Das Projekt SENS wurde mit unserer Lösung VTmanager realisiert. Dabei wurde der vorhandene OCIT-Outstation 2.0 Verkehrsrechner durch die Module Strategiemanagement (VTmanager.strategy), Verkehrslage (DRIVERS) und Netzsteuerung (PTV BALANCE) zu einem hochwertigen und innovativen Verkehrsmanagement-System ausgebaut.

Mit der Abnahme im Herbst 2016 stehen den Verantwortlichen der Stadt Salzburg 9 dynamische Dosierquerschnitte zur Verfügung, die zu den Spitzenstunden aktiv genutzt werden.

Auszug aus dem Endbericht des Projektes SENS der Stadt Salzburg:
„In Folge der Dosierung ist eine Stauverlagerung deutlich erkennbar und wirkt sich positiv auf die Reisezeit des ÖPNV aus. Die Reisezeiten konnten im Durschnitt auf den für die Evaluierung ausgewählten Streckenabschnitten um fast 3 Minuten verbessert werden.“

Die Stadt Salzburg ist sowohl auf politischer als auch auf fachlicher Ebene mit den Ergebnissen aus dem Projekt „SENS“ derartig zufrieden, dass eine Ausweitung um ein weiteres Steuerungsgebiet beschlossen und beauftragt wurde. Die Umsetzung wird im Sommer 2017 durch GEVAS software realisiert.

2017-09-14T14:32:04+02:00

Salzburg Energy-Efficient Network Control (SENS Project)

Due to increasing traffic levels, congestion and the subsequent follow-on effects, such as noise and air pollution, the city of Salzburg has been encouraged to launch initiatives to decrease pollution of the environment. The SENS project has used traffic signal control to set up dynamic dosing around the city centre with the goal of gently restricting the amount of car traffic entering the city.

This means that congestion is moved from the central area of the city to the outskirts. The capacity thus freed up in the inner city area is used by the traffic planning department of the city’s

municipal authorities to optimize the traffic flow for the environmentally-friendly modes of transport (public transportation). The focus of these measures is, therefore, an efficient use of the existing potential.

The SENS project has been put into practice with our VTmanager solution. The existing OCIT outstation 2.0 traffic computer was enhanced by the strategy management module (VTmanager.strategy), traffic situation (DRIVERS) and network control (PTV BALANCE) to develop a sophisticated and innovative traffic management system.

With the purchase in Autumn 2016, the responsible authorities in the city of Salzburg have 9 dynamic dosing cross-sections at their disposal, which can be actively used at the busiest times.

Excerpt from the final report of the SENS project of the city of Salzburg:
“As a result of the dosing, a shifting of congestion is clearly discernable, resulting in a positive effect on the journey times of the public transportation system. On the routes chosen for the evaluation, journey times could be improved, on average, by about 3 minutes.”

On both a political and a technical level, the city of Salzburg is so satisfied with the results of the SENS project that expansion to a further control area has been agreed upon and commissioned. This extension will be implemented by GEVAS software in the summer of 2017.

2017-09-14T14:32:03+02:00
Go to Top